Výroèní zpráva o èinnosti Univerzity Karlovy v r. 2011

Seznam tabulek a grafù


Tuènì jsou oznaèeny položky, které jsou souèástí tištìné podoby VZÈ.
Kurzívou jsou oznaèeny položky, které jsou v tištìné podobì VZÈ ve zjednodušeném provedení. Zde jsou ve verzi plné.
Nijak nezvýraznìné položky jdou obsaženy pouze zde (nejsou souèástí tištìné podoby VZÈ 2011).

  Vybraná fakta a èísla fakult Univerzity Karlovy
8016884486
(972) 289-4463
  I-3 Vìdecká rada Univerzity Karlovy v Praze
  I-4 Správní rada Univerzity Karlovy v Praze
  I-5a Grantová rada
  I-5b Edièní rada
  I-5c Historická komise
  I-6 Fakulty a další souèásti
  I-7 Dìkani fakult a øeditelé dalších souèástí
  I-8 Registrace a zmìny v registracích vnitøních pøedpisù
  I-9 Èlenství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích
 
(765) 527-6499
7803125124
(519) 699-7700
5176661137
  II-2b Pøehled o kvalifikaèní struktuøe pracovníkù dle fakult - pøepoètený poèet
  II-3 Pøehled o vìkové struktuøe pracovníkù
(260) 266-3224
  II-5 Poèet akademických pracovníkù - cizincù
  II-c Struktura pracovníkù UK
(708) 295-2631
  II-e Vìková struktura pracovníkù podle fakult
470-345-3633
  II-g Vìková struktura pracovníkù UK (ženy)
 
6627016964
  III-1b Poèet studijních programù a oborù podle skupin kmenových oborù (údaje platné k 31. 12. 2011)
(620) 388-1892
  III-a Vývoj poètu studijních programù (2002-2011)
tractoration
209-479-6992
  III-1f Studijní programy a obory realizované na vyšších odborných školách
  III-1g Pøehled studijních programù akreditovaných v cizích jazycích
  III-1h Poèet uskuteèòovaných studijních programù v cizích jazycích podle skupin kmenových oborù (údaje platné k 31. 10. 2011)
  III-1i Poèet uskuteèòovaných studijních programù v cizích jazycích podle skupin kmenových oborù (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-1j Pøedesdové oborových rad doktorských studijních programù
  III-1k Spoleèné studijní programy Joint/Double/Multiple Degree
  III-1l Studijní programy a obory realizované spoleènì s jinou vysokou školou
7186444667
(916) 724-4187
  III-c Struktura studentù
562-682-4985
(406) 251-4282
  III-2d Poèet studentù podle studijních programù
  III-d Poèet studentù UK podle krajù ÈR a státù
lineation
  III-2f Poèet studentù-samoplátcù podle skupin kmenových oborù (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-2g Poèet studentù starších než 30 let podle skupin kmenových oborù (údaje platné k 31. 12. 2011)
  III-e Procento a poèet studentù - cizincù (2002-2011)
  III-3a Zájem uchazeèù o studium podle skupin kmenových oborù
  III-3b Poèet podaných pøihlášek, poèet pøijatých, poèet zapsaných
  III-f Vývoj poètu pøihlášek
  III-g Struktura pøihlášek
204-201-2962
  III-i Struktura zapsaných
  III-3c Èetnost pøihlášek podaných do bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programù
  III-j Poèet uchazeèù UK podle krajù ÈR a státù
  III-4a Celkový poèet absolventù
  III-4b Celkový poèet absolventù podle fakult
  III-4c Celkový poèet absolventù podle studijních programù
  III-4d Prùmìrná délka studia absolventù podle studijních programù
6196163141
(731) 483-4373
(661) 352-0094
  III-4f Míra nezamìstnanosti absolventù
  III-5a Studijní neúspìšnost v 1. roèníku
  III-5b Studijní neúspìšnost - akademický rok (2010-2011)
(440) 304-3041
7707400543
(201) 367-6157
9047659730
  III-7b Pøiznaná stipendia (v tis. Kè)
  III-7c Pøehled vymìøených poplatkù spojených se studiem a úlev na poplatcích
(650) 220-2084
352-748-9196
discursative
  III-9a Stravování studentù
  III-9b Seznam menz s uvedením maximální možné denní výrobní kapacity jídel
  III-10a Péèe o studenty - ubytování, stravování
781-630-3688
704-318-6893
  III-12 Ceny udìlené studentùm a absolventùm
6176623007
  III-13b Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2010-2011
  III-14a Poèet kurzù celoživotního vzdìlávání podle skupin kmenových oborù
  III-14b Poèet úèastníkù celoživotního vzdìlávání podle skupin kmenových oborù
416-288-6998
  III-15b Poèet úèastníkù celoživotního vzdìlávání podle fakult
  III-n Poèet kurzù CŽV
  III-o Poèet úèastníkù CŽV
  III-16a Poèet programù dalšího vzdìlávání akademických pracovníkù
(918) 874-8484
(786) 717-1217
 
4167386746
  IV-2a Tuzemské programy a projekty II. (mimorezortní) - všechny projekty bìžící k 31.12.2011
(236) 221-9758
  IV-3 Poèet grantù novì získaných z GA ÈR (2002-2011)
cortina
  IV-4b Zapojení do zahranièních programù a projektù - projekty novì pøijaté
  IV-4c Zapojení do projektù 7. RP
  IV-5 Zapojení do øešení výzkumných zámìrù
  IV-6a Výzkumná centra "1M" (UK je koordinátorem) a "LC"
  IV-6b Výzkumná centra (UK jako spolunositel)
3163566147
  IV-7 Podpora výzkumu a vývoje z úèelových prostøedkù MŠMT
  IV-8 Èerpaná podpora výzkumu a vývoje z prostøedkù mimo MŠMT
  IV-9 GAUK - poèty podaných a pøijatých nových projektù
661-842-5934
  IV-10b GAUK - pøidìlené finance (v tis. Kè) - podle fakult
(785) 521-2459
  IV-11 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2011 (2. kolo)
206-599-5266
(559) 917-1182
  IV-13 RIV - poèet záznamù
7866146420
  IV-15 Novì habilitovaní docenti
3216379980
6198950518
  IV-d Prùmìrný vìk jmenovaných profesorù a habilitovaných docentù (2002-2011)
  IV-17 Akreditace habilitaèních oborù a jmenovacích oborù
  IV-18 Akreditace a reakreditace habilitaèních oborù
  IV-19 Akreditace a reakreditace oborù pro jmenovací øízení
(706) 549-3110
5594528517
7656918028
(908) 953-9626
 
6205467519
4254935655
  V-2 Mobilita akademických a vìdeckých pracovníkù
(479) 522-1928
208-419-1221
  V-5a Zapojení v mezinárodních vzdìlávacích programech (studenti)
(575) 315-1596
forehall
814-508-4823
(307) 337-8612
  V-5d Zapojení v mezinárodních vzdìlávacích programech (programy, dotace)
  V-6a Fond mobility - poèty podaných a schválených návrhù
  V-c Fond mobility (2002-2011)
  V-d Fond mobility - struktura schválených návrhù
  V-6b Fond mobility - finance
 
  VI-1a Pøehled akcí hrazených z FRM
  VI-1b Pøehled akcí financovaných z FRIM (nad 100 tis. Kè)
347-237-6967
  VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol
7633500059
  VI-4 Realizované Rozvojové projekty
  VI-b Struktura rozvojových programù -- legenda ke grafu
  VI-5a Strukturální fondy EU - Pøehled projektù UK v Operaèních programech
  VI-5b Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektù na UK
  VI-5c Strukturální fondy EU - UK jako partner
  VI-6 Pøehled využití prostøedkù státního rozpoètu v letech 2003-2011
  VI-7 Inovaèní transfer
sack tree
 
  VII-1 Pøehled èinnosti Nakladatelství Karolinum
8602094591
xeromorphy
 
(262) 910-0706
  VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavù a støedisek vìdeckých informací
  VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informaèní služby
  VIII-a Centrální katalog - vývoj poètu záznamù
  VIII-b Centrální katalog - podíl na tvorbì
  VIII-c Centrální katalog - struktura knihovního fondu
  VIII-d Poèet e-learningových kurzù centrálnì provozovaných v systému Moodle (2005-2011)
  VIII-e Pøipojení pracoviš k síti (Praha)
  VIII-f Pøipojení pracoviš k síti (mimo Prahu)
 
  X-1 Poèet stížností a poèet žádostí podle zákona è. 106/1999 Sb.
  X-2 Umístìní UK v mezinárodních žebøíècích
 
7866622547