Hoþgeldiniz Dr. Filiz YAYLACI
     
   

Oturum Aç
Kullanýcý Adý
Paralo
Veriniz Kaydedilti

Olaylar

Ziyaretçiler
Aktif Ziyaretçi : 1
Aktif Üye : 0

Üye listesini görebilmek için giriþ yapmalýsýnýz...
Üye Ol

Üyeler
 Üyeler: 2
En Son Hesap : filiz
Üye Listesi

Son - Web Siteleri

   
(803) 726-6641
503-261-2614 2176325869 Dersler
Dersler
(516) 982-5924 (860) 372-9376

Pedagoji Nedir

Eðitim bilimleri ya da pedagoji, eðitimi inceleyen bilim dallarýnýn tamamýna verilen addýr. Eðitim bilimleri ailesi özellikle son yüzyýl içerisinde büyük bir geliþim kaydetmiþ, 1960 sonrasýnda, post-sputnik döneminde hýzlanarak bu günkü geniþ aileyi oluþturmuþtur. Eðitim bilimleri aþaðýdaki þekilde listelenebilir:


Devamýný okumak için 541-739-5642

Atatürk Bölümü
Atatürk Bölümü

Antalya Hava Durumu

19. Milli Eðitim Þurasý
08 Aralýk 2014 at 22:13:00 tarihinde 7154120921 tarafýndan gönderilmiþtir. TR - Egitim
Kaynaðýn Tam Adres : Memurlar


19. Milli Eðitim Þurasý Genel Kurulu, "Öðretim Programlarý ve Haftalýk Ders Çizelgeleri", "Öðretmen Niteliðinin Arttýrýlmasý", "Eðitim Yöneticilerinin Niteliðinin Arttýrýlmasý" ve "Okul Güvenliði" konularýnýn ele alýndýðý komisyonlarda kabul edilen önerileri esas aldý.

6 aralýk 2014 tarihinde yapýlan Genel Kurul toplantýsý sonrasýnda karara baðlanan maddelere, metnin devamýnda 4 ana baþlýkta sunulmuþtur.

Yorumlar : 0 | Oku : 3356 | deadlock (4218 kelime)

ÖSYM'nin soru ve cevaplarý öðrenilebilecek
08 Aralýk 2014 at 22:03:00 tarihinde serhan tarafýndan gönderilmiþtir. TR - Egitim
Kaynaðýn Tam Adres : 336-971-9373


Anayasa Mahkemesi, ÖSYM'nin yaptýðý sýnav sorularýnýn yayýnlanmamasýný saðlayan kanuni düzenlemeyi iptal etti.
Yürürlüðe konulduðu 2013 yýlýndan bu yana sýk sýk eleþtirdiðimiz, ÖSYM'nin yaptýðý sýnav sorularýnýn gizli kalmasýný saðlayan düzenleme iptal edildi.
Ýptal kararý, bugün itibariyle yürürlüðe girdi. Anayasa Mahkemesi iptal sýrasýnda, idareye herhangi bir düzenleme için süre tanýmadýðý gibi, kararýn Resmi Gazetede yayýmýna deðin, düzenlemenin yürürlüðünü de durdurdu.
Bu karar gereðince, 5 Aralýk 2014 tarihinden itibaren, ÖSYM tarafýndan yayýmlanacak tüm sýnavlarýn sorularýnýn ve cevaplarýnýn tümü yayýnlanmak zorunda kalacak.

Yorumlar : 0 | Oku : 4013 | Devamý... (28 kelime)

Yükseköðretim Kurumlarý Etik Davranýþ Ýlkeleri
28 Kasým 2014 at 23:35:00 tarihinde serhan tarafýndan gönderilmiþtir. TR - Yükseköğretim
Kaynaðýn Tam Adres : (709) 632-2356


Yükseköðretim Kurulu ve diðer kurum ve kuruluþlarýn çalýþmalarý sonucunda ortaya çýkan taslak metin, yükseköðretim kurumlarýnýn görüþ ve önerileri doðrultusunda revize edilerek Üniversitelerarasý Kurul'un son çalýþmalarý ile "Yükseköðretim Kurumlarý Etik Davranýþ Ýlkeleri" belgesi nihai þeklini almýþtýr.


765-492-4191 yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili organlarý tarafýndan benimsenerek, yükseköðretim kurumlarýnýn yöneticileri, akademisyenleri ve öðrencileri ile bütün paydaþlarý için referans bir belge olarak uygulanmasý istenmiþtir.


2092745316 | Oku : 4543 | 431-253-8018 (6 kelime)

15 bin yeni öðretmen
25 Kasým 2014 at 13:52:00 tarihinde filiz tarafýndan gönderilmiþtir. TR - palar
Kaynaðýn Tam Adres : Hurriyet


BAÞBAKAN Ahmet Davutoðlu, Öðretmenler Günü nedeni ile 81 ilden gelen öðretmenlerle bir araya geldi. Baþbakanlýk’ta konuþan Davutoðlu, meslektaþlarým diye hitap ettiði öðretmenlere atama müjdesi vererek "Birçok öðretmen adayýmýzý mutlu edecek haberi sizlerle paylaþmak istiyorum. Ocak ayýnda emekli olacak öðretmenlerimizin de durumlarýný göz önüne alarak 15 bin yeni kadro ilan edeceðiz. 15 bin yeni öðretmen atamasýný ocak ayýnda yapacaðýz" dedi.

Yorumlar : 0 | Oku : 19329 | 614-786-8275 (706 kelime) 
 
5168526923
© Pedagoji.Net - 7184096664
 
 
Desteklenen Kurum ve Kuruluþlar
Akdeniz Üniversitesi Spor Eðitimi Grubu Sanal Eðitim Kütüphanesi (815) 975-4525 Uluslararasý Eðitim Kongresi- Gelecek Ýçin Eðitim