Vítejte na stránkách spoleènosti F.M.PRACOS, spol. s r.o., která poskytuje 615-835-1167, (319) 472-0209, mechanizace a náøadí. V rámci pùjèovny nabizíme speciální službu havarijního vysoušení staveb. Souèasnì zajišujeme vlastní výrobu pracovního i profesního obleèení. Poradíme s výbìrem materiálu, navrhneme, ušijeme na míru. Naše aktivity zahrnují i 6043640298, kde nabízíme realizace zakázek na klíè, poèínaje od nezávazných konzultací pøi výbìru vhodného materiálu pøes grafický návrh, výrobu a instalaci.

Pùjèovna stavebních strojù a náøadí - v naší pùjèovnì naleznete profesionální a pravidelnì servisované stroje pøedních výrobcù vibraèní a hutnící techniky, topení, odvlhèování, ruèního elektrického náøadí a drobné mechanizace pro vaši stavbu, zahradu nebo drobné opravy. Pùjèujeme brusky na beton i parkety, elektrické i motorové èerpadla, brusné i øezací diamantové kotouèe èi korunky pro jádrové vrtání, elektrocentrály a generátory, hladièky betonu, vrtací i bourací kladiva, mobilní klimatizace a vodní ochlazovaèe vzduchu, lamaèky na dlažbu, paletovací vozíky, laserovou mìøící techniku a termokamery, mobilní lešení, motorové koleèka, topidla a odvlhèovaèe, ventilátory a dmychadla, stolové a blokové pily, rozbrušovaèky, øezaèky obkladù a dlažeb, øezaèky na polystyren, míchaèky a míchadla, skluzy a shozy na su, stavební vrátky a výtahy, prùmyslové vysavaèe na sucho i mokro, vibraèní desky, vibraèní pìchy, hutnící válce, ponorné vibrátory, vibraèní lišty, vysokotlaké èistièky, stavební zábrany, skladové kontejnery, zahradní techniku jako jsou køovinoøezy, sekaèky na trávu, jamkovaèe, kultivátory . ... Sortiment se snažíme neustále rozšiøovat. Nevíte si rady? Rádi pomùžeme a poradíme s výbìrem vhodného stroje.

Servis stavebních strojù a náøadí - v rámci prodeje a pùjèovny zajišujeme servis stavebních strojù. Dodáváme také originální náhradní díly a pøíslušenství. Bìhem opravy mùžete využít možnost zapùjèení náhradního stavebního stroje z naší pùjèovny.

Prodej stavebních strojù - v rámci prodeje nabízíme nové i starší provìøené stavební stroje renomovaných znaèek. Jsme autorizovaný prodejce topidel MASTER a dovozci stavebních vrátkù BETA. Vybírejte z širokého sortimentu zdvihací techniky od výrobcù GEDA, CAMAC nebo firem NTC, ENAR, vyrábìjící stroje pro hutnìní povrchù a vibrování betonu. Pro následnou úpravu betonu a podlah doporuèujeme výrobky SIMA, BLASTRAC nebo SCHWAMBORN. V segmentu odvlhèování budov, teplovzdušných agregátù a teplovzdušné techniky naleznete osvìdèená topidla a odvlhèovaèe vzduchu pøedních firem MASTER, KROLL, OKLIMA, EKOTEZ, UFO, ENDERS. Pro zajištìní dodávky elektrické energie využijte benzínové i dieselové elektrocentrály výrobcù GESAN, EUROPOWER, MEDVED. Pøijïte do naší kamenné prodejny v Brnì-Žabovøeskách, kde Vás rádi uvítáme, poradíme a pøedvedeme stroje v našem showroomu. Pøipravili jsme pro Vás novì i internetový obchod, kde si mùžete prohlédnout a objednat stroje z pohodlí domova.

Havarijní vysoušení staveb a budov - na základì dlouholetých zkušeností v oblasti vysoušení jsme rozšíøili naše služby o havarijní vysoušení staveb. Zateklo Vám do stavebních, støešních a podlahových konstrukcí, které jsou opatøeny protihlukovou nebo tepelnou izolací jako je minerální vata, polystyrén, polystyrén-beton, pìnobeton nebo rùzné druhy zásypù napø. keramických, škvárových apod.? Typickým pøíkladem je instalované podlahové vytápìní. Jste u nás správnì. Pøijedeme, zamìøíme a lokalizujeme rozsah poškození pomocí termokamery a sond, navrhneme øešení, pøipravíme podklady a nacenìní pro likvidátora pojišovny. Po odsouhlasení zákazníkem, ve stejný nebo následující den, se nainstalují vysoušeèe a zahájí se sanaèní práce daného prostoru.

Pracovní a profesní obleèení - dovolujeme si Vám nabídnout široký sortiment pracovního a profesního obleèení a ochranných pracovních pomùcek. Zároveò Vám profesionálnì zhotovíme jakýkoli model podle vzoru, èi støihové dokumentace. Zajišujeme také výrobu støihové dokumentace na zakázku. Dle pøání opatøíme pracovní odìvy firemní grafikou, pøípadnì zajistíme výšivku loga. Chcete se cítit v "pracovním" pohodlnì a bìžná konfekce Vám nevyhovuje? Vyrobíme Vám na míru montérky, overaly, haleny, košile, rondony a jiné.

Reklama a tisky - hledáte spolehlivého dodavatele reklamy, bannerù, samolepek, 3D reklamy, velkoplošného tisku, øezané grafiky, plexi, sítotisku, ofsetu, svìtelné reklamy, led diodových nápisù, 3D aplikací a reklamních pøedmìtù? Zajistíme realizace zakázek na klíè, poèínaje od nezávazných konzultací pøi výbìru vhodného materiálu pøes grafický návrh, výrobu a instalaci.


 
Novinky a cenové akce:787-579-0302

AKCE - doprodej naftový japonský infrazáøiè VAL 6 -PH 1 DAYSTAR
10. 01. 2019

416-567-5979
20. 12. 2017

Motorizované koleèko MUCK-TRUCK je zpìt.
04. 10. 2013 Opìt dodáváme populární motorové koleèko MUCK-TRUCK

Doporuèujeme z naší nabídky: