317-654-6629

Jeste¶my cz³onkiem
Pó³nocnej Izby Gospodarczej
z siedzib± w Szczecinie

O firmie

Witamy w nowym serwisie internetowym firmy "STAREL" Sp.j.

Mamy nadziejê, ¿e znajd± tu Pañstwo wszelkie informacje dotycz±ce obecnej dzia³alno¶ci firmy, które pozwol± rozpocz±æ wspó³pracê w³a¶nie z nasz± firm±.

W swojej 30-letniej historii dzia³alno¶ci, prace prowadzone przez firmê "STAREL" wykonywane by³y terminowo, zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i normami. Firma jako jedyna w Szczecinie dzia³a w oparciu o System Zarz±dzania Jako¶ci±  w wykonawstwie elektrycznym.
 
Zapewniamy prowadzenie inwestycji od fazy projektowania poprzez wykonawstwo a¿ do koñcowych odbiorów we w³a¶ciwych zak³adach energetycznych.
 
 
Serwis dostêpny równie¿ pod adresami :
 
/www.starel.pl
/www.starel.eu 

wiêcej

Ostatnia realizacja

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do zasilania dzia³ek w m. Przêsocin gm. Police
Zakres robót :


- linia kablowa 0,4 kV - 457 mb.,
- linia kablowa 15 kV - 1638 mb.,
- budowa z³±cz i wêz³ów kablowych - 4 szt.,
- budowa s³upów mocnych Kp21-go 12/12E z od³±cznikami - 2 szt.,
- demonta¿ linii napowietrznej - 280 mb.,

- termin realizacji 04/2012-07/2012
- Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.

wiêcej